Estuc de calç tradicional

 

Estucs de calç

 

Treballem l'estuc en qualsevol de les seves tècniques i acabats: esgrafiats, planxats al foc, pintura al fresc, lliscats, raspats, carreuats...o combinacions de les mateixes.

Per a l'execució d'aquests treballs confeccionem els nostres morters en obra. Els elements intervinents són els mateixos que han estat emprats des de temps inmemorials: l'aigua, la calç grassa, la sorra i els pigments minerals. Les proporcions, granulometries i procediments de pigmentat de la massa són els que varien d'un treball a l'altre, amb la finalitat de conferir al morter les qualitats especifiques que cada suport i acabat requereixen i atorgar-li la característica de "pell" protectora i decorativa que el fan realment excepcional.

La metoldologia de treball s'inicia amb la confecció del morter i el seu repòs durant el temps adequat. Paral3lelament a això, és necessari planificar les jornades de treball segons l'espai a treballar i l'acabat. Aquesta planificació és molt important ja que s'han d'abordar les tasques de principi a fi. Els trams es decideixen segons la fisonomia de l'espai tenint en compte aquesta premissa.

La humitat és un factor clau en l'execució d'un estuc de calç i ha de ser controlada en tot moment perquè sigui l'adequada a cada procés, ja sigui l'aplicació de les diferents capes de morter o la realització de l'acabat final. És imprescindible saber aconseguir, mantenir i reconèixer el punt d'humitat exacte que requereix cada pas, alhora que tenir la destresa necessària per executar cada fase respectant els temps que el material dicta.

Els principals acabats d'un estuc de calç són:

 

muñeca de carbón

Estuc LLiscat:

S'aplica a tres capes de granulometria decreixent cap a l'exterior. Les dues primeres capes s'apliquen al mur amb remolinador llana metàlica i la capa final, de calç amb pols de marbre, amb paleta de lliscar o llana metàlica, donant l'acabat lliscat. A l'interior, pot encerar-se amb una emulsió de ceres naturals i sabó, aplicada també amb llana i posteriorment brunyida. Aquest encerat afegeix protecció a l'estuc (mantenint la transpirabilitat) i potencia el seu color i vibració cromàtica natural.

 Estuc Raspat:

S'aplica al mur en dues o més capes de diferent granulometria decreixent cap a l'exterior. La capa final  rep un tractament de raspat a rasqueta, adquirint un aspecte final arenós de textura rugosa.

Estuc Esgrafiat:

Recobriment de capes successives de diferent color o to amb incisions (segons disseny) a la capa superficial que deixen veure les anteriors, amb resultat de colors plans en diferents nivells i amb especial rellevància en el joc de llums i ombres a la paret.

confecció de plantilla

Estuc Planxat en calent:

Estuc d'acabat lliscat que, prèvia aplicació de tintes fetes amb sabó específic i calç, s'enllustra amb ferros calents fins a aconseguir una superfície llisa i brillant, amb possibilitat d'imitar marbres o esgrafiar motius decoratius a sobre.

Estuc pintat al Fresc:

Estuc blanc que parteix d'un acabat lliscat que, previ estergit a la superfície del disseny previst, se li apliquen els colors dissolts en aigua de calç quan la pasta encara no ha asecat penetrant per absorció i passant a formar part del morter.

Estuc Modulat:

Recobriment amb repetició de motius decoratius a base de combinar lliscat i raspat ( imitació obra vista, carreuats...)

Estuc Imitació pedra:

Recobriment acolorit i aplicat en successives capes gruixudes passades pel raspí i repicades al paletí, d'acabat amb textura i color de pedra.

 

  Restauració d'estucs

  

♦ Anàlisi de l'estat de la paret, patologies i possibles solucions.

♦  Recuperació de motius decoratius.

♦  Neteja i sanejament.

♦  Estudis cromàtics.

♦  Tractaments de consolidació i enduriment per recarbonatació.

♦  Pintura de calç.

 

 

 Restauració d'elements petris

 

 

♦  Anàlisi de l'estat de la pedra, patologies i possibles solucions.

♦  Neteja i sanejament.

♦  Reintegració i modelatge de parts mancants amb morter específic, proveint-les si cal d'armadura interior i ancoratges.

♦  Reparació i segellament d'esquerdes, fissures i disgregacions.

♦  Tractaments consolidants i hidrofugants.

♦  Estudis cromàtics.

 

Decoració mural

Creació de murals decoratius personalitzats, complementaris de l'espai arquitectònic i de la seva funció.

 

STUCCS Arts de la Calç | Tel.: 931374599|637534843    stuccs@stuccs.es